Müügi- ja tarnetingimused № APV 0032

I. Kasutamine

 1. Tellimused hakkavad kehtima alles pärast tarnijapoolset kinnitust. Kõik muudatused ja täiendused peavad olema kirjalikult vormistatud. Tarnijal on õigus kõiki pakkumisi ette teatamata muuta, kui ei ole veel sõlmitud lepingut ega tasutud ettemaksu.
 2. Käesolevad tingimused kehtivad pooleliolevate ja ka tulevate tehingute suhtes, milles ei viidata tingimustele, juhul kui ostja on saanud tingimused koos tarnijalt eelnevalt kinnitatud tellimusega.
 3. Ostja äritingimusi ei kohaldata, välja arvatud juhul, kui nendes on eelnevalt sõnaselgelt kokku lepitud ja need on kirjalikult kinnitatud.

 

II. Hinnad ja omandiõigused

 1. Standardhinnad on näidatud kättesaamisel ettevõtte APV Polimērs laost ning ei sisalda tarnekulu, tollimaksu, täiendavat imporditollimaksu, märgistamise ega pakendamise kulu (kaubaalused, kile jne), hindadele lisandub kehtiv käibemaks.
 2. Juhul, kui pärast pakkumise esitamist või pärast tellimuse kinnitamist põhilised kulutegurid (enne tarnimist) oluliselt muutuvad, lepivad tarnija ja ostja kokku kauba hinna ning kuluproportsioonide muutmises.
 3. Tarnija ei ole uute tellimuste esitamisel seotud eelmiste tehingute hindadega. Iga uue tellimuse puhul määrab tarnija hinna, jättes selle samale tasemele või seda muutes.
 4. Tarnija jätab endale diagrammide, jooniste, arvutuste ja muude dokumentide õigused ja autoriõigused. Õigus kehtib ka kirjalike dokumentide kohta, millel on märge „konfidentsiaalne“. Enne selliste dokumentide avaldamist kolmandatele isikutele peab ostja saama tarnijalt kirjaliku loa.

 

III. Kauba tellimine

Kauba tellimisel tuleb märkida:

1) Toote number ehk artikkel, mis on näidatud ettevõtte veebilehel www.polimers.lv/et

2) Värv

3) Kogus

4) Soovitud kättesaamise kuupäev

5) Toote kasutusotstarve

6) Tooraine tüüp.

Sellest teavitama jätmisel vastutab klient ise valitud kauba eest. Ostja ja müüja võivad vastastikusel kokkuleppel kasutada skeemi, mille kohaselt ostja tarnib müüjale kasutuskõlbmatud, talle mittesobivad kastid, mida müüja võib kasutada toorainena ostjale uute kastide valmistamiseks. Sellisel juhul on mõlemad pooled kogu vahetusprotsessist teadlikud ja ei esita teineteise vastu mingeid nõudeid. Kogused, hinnad ja tarnetingimused sõltuvad lisakokkulepetest, mida tõendavad asjakohased saatedokumendid.

 

IV. Tarne

 1. Tarneaja arvestus algab pärast seda, kui on kätte saadud kõik tellimuse täitmiseks vajalikud dokumendid, on kokku lepitud maksetingimused ning õigeaegselt on tellitud materjal, kui nii on eelnevalt kokku lepitud. Kui tegelik tarne hilineb või muutub võimatuks tarnijast mitteolenevatel põhjustel, loetakse tarnetingimus täidetuks tarneks valmisoleva kauba kohta teavituse saatmise hetkest.
 2. Kui kokkulepitud tarnetähtajast ei peeta kinni tarnija süül, on ostjal õigus, juhul kui puudub raske hooletus või tahtlikkus ja kui ostja muud nõuded on välistatud, nõuda kohustuste täitmata jätmise eest hüvitist või lepingust taganeda.
 3. Tarnitud kogus võib tellitust erineda kuni pluss/miinus 3%.
 4. Tellimuste puhul, mille puhul ei ole kokku lepitud tähtaega, partiide suurust ja vastuvõtukuupäeva, võib tarnija taotleda nende osas siduva kokkuleppe sõlmimist hiljemalt kolm kuud pärast tellimuse kinnitamist. Kui ostja ei täida seda nõuet kolme nädala jooksul, on tarnijal õigus määrata täiendav kahe nädala pikkune tähtaeg ja selle möödumisel taganeda lepingu täitmisest ja/või nõuda kahju hüvitamist. Kui ostja ei täida oma kohustust kaupa vastu võtta, ei ole tarnija seotud müüki reguleerivate sätetega, ilma kohtusse pöördumata, olenemata tema muudest õigustest. Selle asemel võib ta panna kauba vabalt müüki, teavitades sellest eelnevalt ostjat. Tarnija jätab endale õiguse esitada lisanõudeid (eelkõige kahjude ja kulude osas).
 5. Kui tellitud kaupa ei viida õigeaegselt ära, on müüjal õigus viia see suletud laost välitingimustesse, olles eelnevalt taganud kauba ja selle pakendi parima võimaliku turvalisuse. Käesolev klausel hakkab kehtima hetkest, mil müüja kirjalikust teavitusest ostjale on möödunud 10 (kümme) kalendripäeva.

Vääramatu jõud annab tarnijale õiguse lükata tarnet edasi, kuni probleemid on lahendatud, või loobuda lepingu täitmisest täielikult või osaliselt, isegi kui osa lepingust on veel täitmata. Streik või muud ettenägematud sündmused, näiteks tööprotsessis esinevad häired, mis takistavad tarnijal õigeaegselt tarnida, loetakse vääramatu jõuga samaväärseks; kuid tarnijal on kohustus seda tõendada. Ostja võib nõuda, et tarnija teataks kahe nädala jooksul, kas ta kavatseb lepingust taganeda või tarnida kauba kokkulepitud tähtajaks. Kui tarnija ei vasta, võib ostja taganeda lepinguliste kohustuste veel täitmata osa täitmisest. Tarnija teavitab ostjat viivitamata vääramatu jõu esinemisest. Tarnijal on kohustus vähendada ostja kahjusid miinimumini.

 

V. Pakendamine, saatmine, võimalikud riskid

Kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti, valib tarnija pakkimis- ja saatmisviisi ning tarnemarsruudi. Risk läheb üle ostjale, kui kaup lahkub tarnija tehasest. Juhul, kui saatmine viibib (ostja süül), läheb riisiko üle ostjale kohe, kui teda teavitatakse, et kaup on valmis lähetamiseks. Hoiustamisperioodide osas lepitakse kokku iga juhtumi puhul eraldi. Ostja tasub saatmisvalmis kauba ladustamise kulud. Need moodustavad 0,5% kauba baashinnast, kuid ei tohi kokku ületada 5%. Lepinguosalistel on õigus tõendada, et ladustamiskulud on eespool nimetatud protsendimääradest väiksemad või suuremad. Ostja soovil võib kauba tema kulul kindlustada kõigi tema poolt valitud riskide osas.

 

VI. Omandiõiguse reserveerimine

Saadetis jääb tarnija omandusse, kuni kõik tarnija poolt ostja suhtes esitatud nõuded ja kohustused on rahuldatud.

 

VII. Garantii ja kauba kvaliteedivead

Kauba kvaliteedi määramisel tuleb toetuda kauba kirjeldusele ja näidisele. Ostja nõudmisel (kontrollimiseks) esitatud esialgsed näidised peavad olema muutmata. Viide tehnilisele spetsifikatsioonile on mõeldud omaduste kirjeldamiseks ja seda ei tohiks tõlgendada kui kokkulepet ega garantiid nende õigusliku või faktilise olemuse kohta. Väiksemaid erinevusi originaalist värvifotodel või reproduktsioonidel ei loeta defektideks. Tehniline kirjeldus on informatiivne, välja arvatud juhul, kui see on lisatud lepingule ja moodustab selle lahutamatu osa.

Kui tarnija on andnud ostjale nõu, mis ületab tema lepingulisi kohustusi, vastutab ta tarnitud kauba usaldusväärsuse ja sobivuse eest ainult siis, kui ta on andnud selleks oma eelneva sõnaselge kinnituse (garantii).

Ilmsetest puudustest tuleb teatada viivitamata ja kirjalikult. Visuaalsete vigade korral peab ostja saatma tarnijale e-posti teel defektist foto, samuti tarnija poolt kleebitud sildi, tootja andmetega kleebise (soovitavalt igalt kaubaaluselt). Kui leitakse varjatud puudusi, tuleb neist teatada kohe pärast nende avastamist. Mõlemal juhul kehtivad kõik garantiinõuded 12 kuud alates kauba kättesaamise kuupäevast, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti.

Kui teatatud puudus leiab kinnitust, on tarnija kohustatud puuduse kõrvaldama. Kui tal ei õnnestu seda kohustust vaatamata mitmetele katsetele mõistliku aja jooksul täita, on ostjal õigus nõuda kauba hinna alandamist või taganeda lepinguliste kohustuste täitmisest. Lisanõuded, eelkõige kulude või kahju hüvitamiseks puudusest tuleneva otsese ja kaudse kahju eest, võivad tekkida ainult VII jaotise alusel.

Kui ostja asub ise kaupa parandama ning käsitseb kaupa vääriti, kaotavad kõik tema garantiinõuded kehtivuse. Ostjal on õigus kaupa parandada ainult tarnijaga eelnevalt kokku leppides ja nõudes selle eest mõistlikku hüvitist, et parandada väiksemaid kahjustusi, või juhul, kui tarnija ei kõrvalda puudusi õigeaegselt.
Garantii ei hõlma tavalist kulumist. Garantii ei hõlma kasutamisest tingitud mehaanilisi kahjustusi (nt kriimustused, hõõrdumised, lõikekahjustused jne).

Ostjat teavitatakse, et tarnitud kaup tuleb enne esmakordset kasutamist põhjalikult puhastada, desinfitseerida jms, eriti kui seda kasutatakse toiduainetetööstuses. Tarnija on kohustatud ringlussevõetud toorainet hoolikalt valima. Siiski võivad taaskasutatud plasti pinna seisund, värvus, puhtus ja füüsikalised või keemilised omadused partiide kaupa erineda. See ei anna kliendile õigust teatada tarnijale puudustest.

Ostja kohustus on (enne tellimuse esitamist ja kauba kättesaamist) kaubaga tutvuda ja/või saada näidis, et mõista täpselt, millist kaupa ta saab ja edaspidi kasutab. Ostja vastutab kauba visuaalse hindamise eest enne kättesaamist (ja veelgi enam enne selle kasutamist), et tuvastada võimalikud visuaalsed puudused. Puuduste avastamisel tuleb sellest viivitamata müüjat teavitada.

Garantiiperioodi jooksul on oluline järgida mõningaid ettevaatusabinõusid: transportige kaupa nõuetekohaselt – kaubaalustel ja ratastel alustel; välistage kauba tõmbamist konksude abil; ärge koormake mahuteid üle; järgige soovitatud kasutus- ja hoiustamistemperatuuri vahemikke; tooteid tuleb hoiustada sisetingimustes (suletud ruumis); mitte ladustada kaupu ebasobivates ruumides, kus kaupu võivad mõjutada sademed ja otsene päikesevalgus; pesta ja töödelda tooteid spetsiaalsete desinfitseerimis- ja/või puhastusvahenditega selleks ettenähtud pesemisseadmetes. Kaup ei tohi lõpptarbija juures toimuvate tehnoloogiliste protsesside mis tahes etappides alluda kiiretele temperatuurikõikumistele ega mehaanilistele pingetele, mis ületavad normdokumentidega lubatud piirid. Enne kasutamist peavad kastid olema tootmisruumis vähemalt 12 tundi seisnud (temperatuuril 20 +/- 3 kraadi). Kaste ladustatakse virnades üksteise peal. Kui kaste hoitakse köetavates ruumides, peavad need olema ladustatud vähemalt 3 meetri kaugusele kütteseadmetest.

 

VIII. Üldised vastutuse piirangud

Kõigil juhtudel, kui tarnija vastutab lepingulistel või seadusest tulenevatel põhjustel kahju või kulude eest, vastutab ta, olenemata eespool nimetatud tingimustest, ainult sel määral, mil ettevõtet, selle juhtivtöötajaid või abilisi süüdistatakse tahtlikus, raskes hooletuses või surma, kehavigastuse või ainelise kahju tekkimises.

 

IX. Täidesaatmise ja õigusemõistmise koht

Täidesaatmise koht on meie peakorteri ruumides. Õigusemõistmise koht on kohus, mille tegutsemispiirkonda kuulub ettevõtte peakorter. Me jätame endale õiguse esitada ostja vastu hagi tema tegutsemiskoha kohtupiirkonna kohtus. Õigusemõistmisel kohaldatakse Läti Vabariigi õigusakte. Läti Vabariigi seaduste kohaselt ei saa asja suunata teise riigi seaduste ega rahvusvahelise õiguse kohaldamisele.