Pardavimo ir pristatymo taisyklės № APV 0032

I. Paskirtis

 1. Užsakymų būsena tampa „aktuali“ tik po Tiekėjo patvirtinimo. Pakeitimai ir papildymai turi būti įforminti raštu. Visi pasiūlymai gali būti keičiami be perspėjimo, jeigu dar nėra sudaryta sutartis arba sumokėta iš anksto.
 2. Šios sąlygos yra taikomos šiuo metu sudaromiems sandoriams, taip pat bus taikomos būsimiems sandoriams, jeigu Pirkėjas sąlygas gavo anksčiau kartu su Tiekėjo užsakymo patvirtinimu.
 3. Pirkėjo verslo sandorių sąlygos netaikomos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl jų buvo aiškiai susitarta iš anksto ir jos buvo patvirtintos raštu.

 

II. Kainos ir nuosavybės teisė

 1. Standartinės kainos nurodomos be pristatymo mokesčio, tokios, kokios mokamos, jeigu gaminys atsiimamas „APV Polimērs“ sandėlyje (ir be muito ir importo mokesčių), nepaženklintas, be pakavimo reikmenų (padėklo, plėvelės ir kt.), priskaičiavus PVM pagal taikomus tarifus.
 2. Jeigu po pasiūlymo pateikimo arba patvirtinus užsakymą (prieš pristatymą) iš esmės pasikeičia gamybos sąnaudos, Tiekėjas ir Pirkėjas susitaria dėl atitinkamo sąnaudų proporcijos ir prekės kainos koregavimo.
 3. Tiekėjas, priimdamas naujus užsakymus, neprivalo laikytis ankstesnių sandorių kainų. Kiekvienam naujam užsakymui Tiekėjas nustato kainą, palikdamas ankstesnę arba ją pakeisdamas.
 4. Mes turime teisę atlikti rezervavimą ir išlaikome autorių teises į diagramas, brėžinius, apskaičiavimus bei kitus dokumentus. Tai taikoma ir tiems raštiškiems dokumentams, kurie pažymėti „konfidencialu“. Prieš perduodamas tokius dokumentus tretiesiems asmenims, Pirkėjas turi gauti mūsų raštišką sutikimą.

 

III. Prekės užsakymas

Užsakant prekę, turi būti nurodyta:

1) Prekės Nr. arba artikulas žr. bendrovės interneto svetainėje www.polimers.lv/lt

2) Spalva

3) Kiekis

4) Pageidaujamas gavimo terminas

5) Numatytoji prekės paskirtis

6) Žaliavos rūšis.

Jeigu Užsakovas apie tai neinformuoja, jis pats yra atsakingas už pasirinktą prekę. Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti taikoma ši sistema: Pirkėjas pristato Pardavėjui netinkamas naudoti, nebereikalingas dėžes, o Pardavėjas iš šios žaliavos pagamina Pirkėjui naujas dėžes. Tokiu atveju abi šalys žino, kaip vyksta visas dėžių mainymo procesas ir nereiškia viena kitai jokių pretenzijų. Kiekis, kainos, pristatymo sąlygos derinamos papildomai, tai patvirtina atitinkami lydraščiai.

 

IV. Pristatymas

 1. Pristatymo terminai įsigalioja gavus visus užsakymui įvykdyti būtinus dokumentus, susitarus dėl apmokėjimo sąlygų ir laiku užsakius medžiagą, jeigu taip buvo iš anksto sutarta. Pranešus, kad prekės yra paruoštos išsiųsti, laikoma, kad pristatymo termino buvo laikomasi, jeigu siuntimas buvo atidėtas arba neatliktas ne dėl Tiekėjo kaltės.
 2. Jeigu sutarto pristatymo termino nesilaikoma dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę (jeigu Pirkėjo veiksmuose nebuvo didelio neatsargumo arba tyčios), nereikšdamas kitokių pretenzijų, reikalauti kompensacijos už įsipareigojimų neįvykdymą arba nutraukti sutartį.
 3. Leidžiama užsakyto kiekio neatitiktis – maždaug 3 %.
 4. Dėl tų užsakymų, dėl kurių nėra sutarto termino, pagamintos produkcijos partijų dydžio ir priėmimo datos, Tiekėjas gali pareikalauti sudaryti susitarimą, nustatantį įsipareigojimus, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui nevykdant įsipareigojimų tris savaites, Tiekėjas turi teisę nustatyti dar vieną dviejų savaičių terminą ir jam pasibaigus atsisakyti vykdyti sutartį ir (arba) reikalauti atlyginti nuostolius. Jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimo priimti prekes, Tiekėjas neprivalo laikytis nuostatų, reglamentuojančių pardavimą nesikreipiant į teismą, nesvarbu, kokios yra nustatytos kitos jo teisės. Vietoj to jis gali parduoti prekes laisvoje rinkoje, prieš tai informavęs Pirkėją. Tiekėjas turi teisę reikšti papildomas pretenzijas (ypač reikalauti atlyginti nuostolius ir išlaidas).
 5. Prekių laiku neišvežus, Pardavėjas turi teisę užsakytas prekes perkelti iš uždaro sandėlio į lauko teritoriją užtikrinęs didžiausią įmanomą prekių ir jų pakuočių saugumą. Šis punkto nuostata pradeda galioti nuo to momento, kai Pardavėjas yra raštu informavęs Pirkėją ir praėjo 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo.

Nenugalimos jėgos veikimo aplinkybės suteikia Tiekėjui teisę atidėti pristatymą, kol bus išspręstos kilusios problemos, arba iš dalies (arba visiškai) atsisakyti vykdyti sutartį, netgi jeigu kai kurie sutarties punktai dar neįvykdyti. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomi streikai arba kiti nenumatyti įvykiai, tokie kaip darbo proceso sutrikimai, dėl kurių Tiekėjas negalėjo laiku įvykdyti pristatymo, tačiau Tiekėjui privaloma įrodyti, kad trukdė šios aplinkybės. Pirkėjas gali pareikalauti, kad Tiekėjas per dvi savaites praneštų, ar ketina atsisakyti vykdyti sutartinius įsipareigojimus ar pristatyti prekes iki nustatyto termino. Jeigu Tiekėjas neatsako, Pirkėjas gali atsisakyti vykdyti dar neįvykdytą sutartinių įsipareigojimų dalį. Tiekėjas turi nedelsdamas informuoti Pirkėją, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos veikimo aplinkybių. Tiekėjas turi stengtis iki minimumo sumažinti Pirkėjo nuostolius.

 

V. Pakavimas, siuntimas ir su tuo susijusi rizika

Jeigu nėra iš anksto susitarta kitaip, Tiekėjas pasirenka pakavimo ir siuntimo būdą bei siuntimo maršrutą. Rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės išvežamos iš Tiekėjo gamyklos. Uždelsus išsiųsti prekes, kai tai atsitinka dėl Pirkėjo kaltės, rizika jam pereina iš karto, kai tik pranešama, kad prekės yra paruoštos išsiųsti. Laikymo terminas kiekvienu atveju aptariamas atskirai. Pirkėjas apmoka išlaidas, susijusias su siuntimui paruoštų prekių laikymu. Mokestis sudaro 0,5 % bazinės prekių kainos, tačiau negali viršyti 5 %. Sudarydamos sutartį, šalys turi teisę įrodyti, kad sandėliavimo išlaidos yra mažesnės arba didesnės už pirmiau nurodytus procentus. Prekės gali būti apdraustos Pirkėjo pageidavimu, jo lėšomis ir nuo bet kokios jo nurodytos rizikos.

 

VI. Nuosavybės teisės išlaikymas

Krovinys priklauso Tiekėjui tol, kol bus patenkinti visi Tiekėjo reikalavimai ir Pirkėjo įsipareigojimai.

 

VII. Garantija ir nekokybiškos prekės

Nustatant prekių kokybę, vadovaujamasi Prekės aprašu ir pavyzdžiu. Pirminiai pavyzdžiai, kurie buvo parodyti Pirkėjui paprašius (išmėginimui), neturi būti pakeisti. Nuorodos į techninę specifikaciją pateikiamos tam, kad būtų galima aprašyti prekių ypatumus ir nereiškia susitarimo arba garantijos teisiniu ir faktiniu požiūriu. Nedidelės neatitiktys, pvz., prekių spalva ne tokia kaip spalvotose nuotraukose arba reprodukcijose, nėra defektas. Techninė specifikacija yra informacinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai ji pridedama kaip sutarties priedas ir yra neatskiriama jos dalis.

Jeigu Tiekėjas davė Pirkėjui patarimą, kurio neprivalėjo duoti, atsižvelgdamas į sutartinius įsipareigojimus, jis atsako už pristatytų prekių patikimumą ir tinkamumą tik tuo atveju, jeigu yra aiškus išankstinis tokios atsakomybės patvirtinimas (garantija).

Apie akivaizdžius defektus privaloma pranešti nedelsiant raštu. Aptikęs defektų, Pirkėjas privalo Tiekėjui elektroniniu paštu atsiųsti jų nuotrauką, taip pat Tiekėjo užklijuotos etiketės, lipduko su informacija apie gamintoją nuotrauką (pageidautina kiekvieno padėklo). Jeigu nustatoma paslėptų defektų, apie juos būtina pranešti iškart. Abiem atvejais visų su garantija susijusių reikalavimų pateikimo terminas – 12 mėnesių nuo prekių gavimo momento, jeigu nėra susitarta kitaip.

Tiekėjas privalo pašalinti patvirtintą defektą. Nepadarius to per pagrįstai nustatytą laikotarpį, nepaisant įvairių mėginimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba atsisakyti vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Papildomi reikalavimai, ypač reikalavimai atlyginti išlaidas arba nuostolius, susiejant tai su tiesioginiais pažeidimais, atsiradusiais dėl defektų, ir netiesioginiu jų poveikiu, gali būti pateikti tik vadovaujantis VII dalies nuostatomis.

Jeigu Pirkėjas atlieka prekės remontą ir yra atsakingas už netinkamą elgimąsi su preke, visos jo teisės į garantiją panaikinamos. Pirkėjas turi teisę atlikti prekės remontą tik iš anksto susitaręs su Tiekėju ir prašyti už tai pagrįstos kompensacijos, jeigu prekė yra nedaug pažeista arba jeigu Tiekėjas negali laiku pašalinti defekto.

Garantija netaikoma įprastai nusidėvėjusiai prekei. Garantija netaikoma esant mechaninių pažeidimų (pavyzdžiui, įbrėžų, įtrūkių, įpjovų ir kt.), kurių atsirado naudojantis gaminiu.

Pirkėjas informuojamas, kad pristatomos prekės prieš pirmą kartą naudojant turi būti kruopščiai išvalytos, išdezinfekuotos ir panašiai, ypač jeigu jos skirtos naudoti maisto pramonėje. Tiekėjas turi rūpestingai parinkti žaliavas, kurios bus naudojamos antrą kartą. Tačiau perdirbto plastiko paviršiaus būklė, spalva, švarumas ir fizinės bei cheminės savybės gali skirtis, jeigu lyginamos skirtingos prekių partijos. Tai nesuteikia klientui teisės kreiptis į Tiekėją dėl defektų.

Pirkėjas privalo (prieš pateikdamas užsakymą ir gaudamas prekę) susipažinti su preke ir (arba) gauti pavyzdį, kad tiksliai suprastų, kokią prekę jis gaus ir naudos. Pirkėjo pareiga yra prieš atsiimant prekes (ir tuo labiau prieš pradedant naudoti) vizualiai įvertinti, kad nustatytų galimus akivaizdžius defektus. Apie aptiktą defektą iškart pranešama Pardavėjui.

Prekėms taikomu garantijos laikotarpiu būtina laikytis kai kurių reikalavimų: kad prekės būtų tinkamai pervežamos – ant padėklų ir vežimėlių; netraukiamos užkabinus su kabliais; neužkrautas per didelis svoris; turi būti laikomasi rekomenduojamo eksploatavimo ir laikymo temperatūros režimo; prekės turi būti laikomos sandėlyje (uždaroje patalpoje); negali būti laikomos netinkamoje patalpoje, kur krituliai ir tiesioginiai saulės spinduliai galėtų jas paveikti; prekės turi būti plaunamos ir apdorojamos specialiomis dezinfekavimo ir (arba) valymo priemonėmis specialiai tam skirtose plovimo patalpose. Prekės, pasiekusios galutinį vartotoją, jokiais technologinių procesų etapais neturi būti veikiamos staigių temperatūros svyravimų ir mechaninės apkrovos, viršijančios leidžiamą, nustatytą norminiuose dokumentuose. Prieš eksploatavimą dėžės turi būti palaikytos gamybos patalpose ne trumpiau nei 12 valandų (temp. +20 / –3). Dėžės laikomos sukrautos eilėmis viena ant kitos. Dėžės, laikomos šildomose patalpose, turi būti nutolusios ne mažiau kaip 3 m nuo šildymo įrenginių.

 

VIII. Tiekėjo atsakomybės apribojimas

Visais atvejais, kai Tiekėjui, remiantis ne vien pirmiau nurodytomis sąlygomis ir nuostatomis, bet ir sutartimi arba teisiniu pagrindu, privaloma atlyginti žalą arba išlaidas, Tiekėjas yra atsakingas tik tiek, kiek bendrovė, jos vadovaujantys darbuotojai arba pavaduotojai yra kaltinami dėl tyčinio elgesio arba didelio neatsargumo, arba mirties atvejo, kūno sužalojimo, arba kitokios fizinės žalos.

 

IX. Vykdymo vieta ir kurio teismo jurisdikcija

Vykdymo vieta yra mūsų bendrovės pagrindinės patalpos. Jurisdikcija yra to teismo, kurio apylinkėje yra mūsų bendrovės pagrindinės patalpos. Mes galime imtis teisinių veiksmų prieš Pirkėją jo vietoje pagal nustatytą bendrąją teismų jurisdikciją. Būtų taikomi Latvijos Respublikos teisės aktai. Remiantis Latvijos Respublikos teisės aktais, bylai negali būti taikomi kiti nacionaliniai arba tarptautiniai teisės aktai.