Pārdošanas un piegādes noteikumi № APV 0032

I. Pielietojums

 1. Pasūtījumi kļūst aktuāli tikai pēc Piegādātāja apstiprinājuma. Grozījumiem, papildinājumiem jābūt noformētiem rakstiskā veidā. Visi piedāvājumi var tikt mainīti bez brīdinājuma, ja vien nav noslēgts līgums vai veikta priekšapmaksa.
 2. Šie noteikumi attiecas uz tekošajiem darījumiem un arī turpmākiem darījumiem, kuros uz noteikumiem nav norādīta atsauce, ja noteikumus Pircējs ir saņēmis ar Piegādātāja iepriekš apstiprinātu pasūtījumu.
 3. Pircēja biznesa darījumu veikšanas noteikumi netiek piemēroti, ja vien tie nebija iepriekš skaidri atrunāti un apliecināti rakstiskā formā.

 

II. Cenas un īpašuma tiesības

 1. Standartā cenas tiek norādītas bez piegādes, saņemot ‘’APV Polimērs’’ noliktavā, bez muitas nodevas, papildu importa nodevas, bez marķēšanas, kā arī bez iepakošanas atribūtiem (paletes, plēve utml.,), klāt tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis pēc spēkā esošās likmes.
 2. Ja pēc piedāvājuma iesniegšanas vai pēc pasūtījuma apstiprināšanas būtiski mainās galvenie izmaksu faktori (pirms piegādes), Piegādātājs un Pircējs attiecīgi vienojas par preces cenu un izmaksu proporciju koriģēšanu.
 3. Piegādātājs nav piesaistīts iepriekšējo darījumu cenām, veidojot jaunus pasūtījumus. Katram jaunam pasūtījumam Piegādātājs nosaka cenu, atstājot iepriekšējā līmenī vai mainot to.
 4. Mēs paturam rezervācijas tiesības un autortiesības uz diagrammām, rasējumiem, aprēķiniem un citiem dokumentiem. Tas attiecas arī uz tiem rakstiskajiem dokumentiem, kas ir atzīmēti kā “konfidenciāli”. Pirms šādu dokumentu nodošanas trešajām personām Pircējam ir jāsaņem mūsu rakstiska piekrišana.

 

III. Preces pasūtīšana

Pasūtot preci, jābūt norādītam:

1) Preces Nr. jeb artikuls, kas redzams uzņēmuma mājas lapā www.polimers.lv

2) Krāsa

3) Daudzums

4) Vēlamais saņemšanas termiņš

5) Preces plānotais pielietojums

6) Izejvielas veids.

Ja Pasūtītājs neinformēja par šo, viņš pats ir atbildīgs par izvēlēto preci. Pircējs un Pārdevējs, savstarpēji vienojoties, var izmantot shēmu, kad Pircējs piegādā Pārdevējam neizmantojamās, viņam nederīgās kastes, savukārt Pārdevējs no šīs izejvielas var izgatavot jaunas kastes Pircējam. Šajā gadījumā abas puses apzinās visu apmaiņas procesu un nepiestāda viens otram nekāda veida pretenzijas. Apjoms, cenas, piegādes noteikumi tiek atrunāti papildus, ko apliecina atbilstoši pavaddokumenti.

 

IV. Piegāde

 1. Piegādes termiņi sākas pēc tam, kad ir saņemti visi pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti, saskaņoti apmaksas nosacījumi un savlaicīgi pasūtīts materiāls, ja tas bijis iepriekš saskaņots. Ziņojot, ka preces ir gatavas nosūtīšanai, piegādes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja nosūtīšana ir aizkavējusies vai padarīta neiespējama ne Piegādātāja vainas dēļ.
 2. Ja norunātais piegādes termiņš netiek ievērots tādēļ, ka vainojams Piegādātājs, Pircējam ir tiesības, ja viņš nav rīkojies ar rupju nolaidību vai nodomu, un izslēdzot citas Pircēja pretenzijas, pieprasīt kompensāciju par saistību nepildīšanu vai lauzt līgumu.
 3. Ir pieļaujamas neatbilstības no pasūtītā daudzuma līdz plus/mīnus 3%.
 4. Pasūtījumiem, kuriem nav saskaņots termiņš, saražotās produkcijas partiju lielumi un pieņemšanas datumi, Piegādātājs var pieprasīt par tiem saistošu vienošanos ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Ja Pircējs neizpilda šo prasību trīs nedēļu laikā, Piegādātājam ir tiesības noteikt divu nedēļu turpmāku termiņu un pēc tā iztecēšanas atkāpties no līguma izpildes un/vai pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Ja Pircējs nepilda savas preču pieņemšanas saistības, Piegādātājam nav saistoši noteikumi, kas regulē pārdošanu bez vēršanās tiesā, neatkarīgi no viņa citām tiesībām. Tā vietā viņš var pārdot preces brīvā tirgū, iepriekš informējot Pircēju. Piegādātājs patur sev tiesības uz papildus pretenzijām (jo īpaši, zaudējumu un izdevumu atlīdzināšanu).
 5. Nesavlaicīgas preču izvešanas gadījumā, Pārdevējs ir tiesīgs pasūtīto preci pārvietot no slēgtas noliktavas uz āra teritoriju, iepriekš nodrošinot maksimāli iespējamo preces un tās iepakojuma drošību. Šis punkts sāk darboties no brīža, kad Pārdevējs rakstiskā veidā informējis Pircēju un ir pagājušas 10 (desmit) kalendārās dienas.

Nepārvaramas varas apstākļi dod Piegādātajam tiesības atlikt piegādi uz laiku, kamēr tiek atrisinātas radušās problēmas, vai daļēji vai pilnībā atteikties no līguma noteikum izpildes, pat ja daļa līguma punktu vēl nav izpildīta. Streiki vai kādi citi neparedzēti notikumi, piemēram, darba procesa traucējumi, kuru dēļ Piegādātājam nav iespējams veikt piegādi laikā, tiek uzskatīti par nepārvaramas varas apstākļu ekvivalentu; bet Piegādātājam tas ir jāpierāda. Pircējs var pieprasīt Piegādātājam divu nedēļu laikā paziņot par to, vai Piegādātājs plāno atkāpties no līguma saistību izpildes vai veikt piegādi noteiktajā termiņā. Ja viņš (Piegādātājs) nereaģē, Pircējs var atkāpties no vēl neizpildītās līguma saistību daļas izpildes. Piegādātājs nekavējoties informē Pircēju, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļu gadījums. Piegādātajam jācenšas samazināt Pircēja zaudējumus līdz minimumam.

 

V. Iepakošana, nosūtīšana, iespējamie riski

Ja vien iepriekš nav panākta cita vienošanās, Piegādātājs izvēlas iepakošanas un nosūtīšanas veidu, kā arī nosūtīšanas ceļu. Risks pāriet uz Pircēju, kad preces tiek izvestas no Piegādātājas rūpnīcas. Nosūtīšanas aizkavēšanās gadījumā (Pircēja vainas dēļ) risks pāriet viņam, tiklīdz viņam tiek paziņots, ka prece ir gatava izsūtīšanai. Uzglabāšanas termiņi katrā gadījumā tiek atrunāti atsevišķi. Pircējs sedz izmaksas par preču uzglabāšanu, kas ir gatavas nosūtīšanai. Tās sastāda 0,5% no preču pamatcenas, bet kopā nedrīkst pārsniegt 5%. Līgumslēdzēju puses ir tiesīgas pierādīt, ka uzglabāšanas izmaksas ir zemākas vai augstākas par iepriekš norādītajiem procentiem. Prece var tikt apdrošināta, ja Pircējs to vēlēsies, par viņa līdzekļiem un pret visiem viņa norādītajiem riskiem.

 

VI. Īpašumtiesību rezervēšana

Krava paliek Piegādātāja īpašumā, līdz tiek apmierinātas visas Piegādātāja prasības un saistības pret Pircēju.

 

VII. Garantija un preces kvalitātes defekti

Preces apraksts un paraugs ir noteicošais preču kvalitātes noteikšanā. Sākotnējiem paraugiem, kas uzrādīti Pircējam pēc pieprasījuma (pārbaudei), ir jābūt nemainīgiem. Atsauce uz tehnisko specifikāciju ir paredzēta raksturlielumu aprakstīšanai, un to nevajadzētu interpretēt kā vienošanos vai garantiju par to juridisko un faktisko raksturu. Nelielas neatbilstības oriģinālam krāsainās fotogrāfijās vai reprodukcijās netiek uzskatītas par defektu. Tehniskai specifikācijai ir informatīvs raksturs, izņemot gadījumus, kad tā tiek pievienota kā pielikums līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Ja Piegādātājs ir sniedzis Pircējam padomu, kas pārsniedz viņa līgumsaistības, viņš ir atbildīgs par piegādātās preces uzticamību un piemērotību tikai tajā gadījumā, ja ir devis skaidru iepriekšēju apliecinājumu (garantiju).

Par acīmredzamiem defektiem nekavējoties jāziņo rakstiskā veidā. Atklājot vizuālus defektus, Pircējam ir jānosūta uz e-pastu Piegādātājam foto ar defektiem, kā arī Piegādātāja pielīmētā etiķete, uzlīme, kur ir attēlota informācija par ražotāju (vēlams no katras paletes). Ja tiek konstatēti slēptie defekti, par tiem jāziņo uzreiz pēc to atklāšanas. Abos gadījumos visu garantijas prasību termiņš ir 12 mēneši no preču saņemšanas brīža, ja vien iepriekš nav panākta cita vienošanās.

Ja pieteiktais defekts tiek apstiprināts, Piegādātājam ir pienākums defektu novērst. Ja viņš nepilda šo pienākumu saprātīgā termiņā, neskatoties uz vairākiem mēģinājumiem, Pircējam ir tiesības pieprasīt samazināt preces cenu vai atkāpties no līguma saistību izpildes. Papildu prasības, jo īpaši prasības par izmaksu atlīdzināšanu vai zaudējumu atlīdzināšanas prasības saistībā ar tiešiem bojājumiem un izrietošiem zaudējumiem, kas radušies defekta dēļ, var pastāvēt tikai saskaņā ar sadaļu Nr. VII.

Ja Pircējs veic preces remontu un ir atbildīgs par nepareizu apiešanos ar preci, visas viņa garantijas prasības tiks anulētas. Pircējs ir tiesīgs veikt preces remontu tikai pēc iepriekšējas vienošanās ar Piegādātāju un par to pieprasīt samērīgu kompensāciju, lai novērstu nelielus bojājumus vai gadījumā, ja Piegādātājs laicīgi nenovērš defektu.

Garantija neattiecas uz normālu nolietojumu. Uz mehāniskiem bojājumiem (piemēram- skrāpējumi, berzējumi, iegriezumi utml.), kas radušies ekspluatācijas rezultātā, garantija neattiecas.

Pircējam tiek norādīts, ka piegādātās preces pirms pirmās lietošanas ir rūpīgi jāiztīra, jādezinficē un jāveic tamlīdzīgas darbības, it īpaši, ja tās paredzēts izmantot pārtikas rūpniecībā. Izejviela otrreizējai pārstrādei Piegādātājam ir rūpīgi jāizvēlas. Tomēr reģenerētas plastmasas virsmas stāvoklis, krāsa, tīrība un fizikālās vai ķīmiskās īpašības dažādās partijās var atšķirties. Tas nedod klientam tiesības ziņot Piegādātājam par defektiem.

Pircēja pienākums (pirms pasūtījuma noformēšanas un preces saņemšanas) ir iepazīties ar preci vai/un saņemt paraugu, lai precīzi izprastu, kādu preci viņš saņem un turpmāk izmantos. Pircēja pienākums pirms preces saņemšanas (un vēl jo vairāk pirms tās ekspluatācijas) vizuāli novērtēt preci, lai atklātu iespējamos vizuālos defektus. Gadījumā, ja defekti tiek atklāti, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam.

Preces ekspluatācijas garantijas periodā ir būtiski ievērot dažus priekšnoteikumus: atbilstoša preces transportēšana – uz paletēm un ratiņiem; izslēgt preču vilkšanu ar āķu palīdzību; nepieļaut pārslodzi ar produkciju; pieturēties pie ieteiktajiem ekspluatācijas un uzglabāšanas temp. režīmiem; preces uzglabāt noliktavā (slēgtā telpā); neglabāt preces neatbilstošā telpā, pieļaujot nokrišņu un tiešo saules staru ietekmi uz preci; veikt preču mazgāšanu un apstrādi ar speciāliem dezinfekcijas un/vai tīrīšanas līdzekļiem speciāli tam paredzētajās mazgāšanas iekārtās. Prece pie galējā patērētāja visos tehnoloģisko procesu posmos nedrīkst būt pakļauta straujām temperatūras svārstībām un mehāniskai slodzei, kura pārsniedz normatīvajos dokumentos pieļaujamo. Pirms ekspluatācijas kastēm jābūt izturētām ražošanas telpās ne mazāk kā 12 stundas (pie temp. 20+/-3). Kastes uzglabā sakrautas grēdās vienu uz otras. Ja kastu uzglabāšana notiek apsildāmās telpās, tad tām ir jābūt vismaz 3 metru attālumā no apkures ierīcēm.

 

VIII. Vispārīgie atbildības ierobežojumi

Visos gadījumos, kad Piegādātājam, neskatoties uz iepriekš minētajiem noteikumiem un nosacījumiem, pamatojoties uz līgumā vai likumā noteiktajiem pamatiem, ir pienākums atlīdzināt zaudējumus vai atlīdzināt izdevumus, viņš ir atbildīgs tikai tiktāl, ciktāl uzņēmums, tā vadošie darbinieki vai palīgi tiek apsūdzēti nodomā, rupjā nolaidībā vai nāvē, miesas bojājumu nodarīšanā vai fiziska kaitējuma dēļ.

 

IX. Izpildes vieta un jurisdikcijas vieta

Izpildes vieta ir mūsu galvenās uzņēmuma telpas. Jurisdikcijas vieta ir tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas mūsu uzņēmuma galvenās telpas. Mēs paturam tiesības vērsties tiesā pret Pircēju viņa vispārējā jurisdikcijas vietā. Tiek piemēroti Latvijas Republikas likumdošanas akti. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem lietu nevar attiecināt uz citu valsts likumdošanu vai starptautiskajām tiesībām.